การแก้ปัญหาโปรเจคเตอร์เบื้องต้น

ปัญหาต่างๆและแนวทางแก้ไข เมื่อโปรเจคเตอร์เสีย


อาการที่เสียบ่อยคือ 
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นจุด
- ภาพมีแถบสีดำหรือเหลือง
- สีออกไม่ครบ                  
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขเบื้องต้น
หากไฟ Lamp สว่างเป็นสีส้มเข้ม  โปรดเปลี่ยนหลอดภาพใหม่
หากไฟ Lamp สว่างเป็นสีส้มเข้มตลอด  แสดงว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ ร้อนเกินไป  
เครื่องจะหยุดแสดงผลและจะหยุดทำงานอัตโนมัติ  วิธีแก้ไขเบื้องต้น และจะหยุด
ทำงานอัตโนมัติ  วิธีแก้ไขเบื้องต้น  ให้ปิดเครื่องรอจนเครื่องเย็น ลองเปิดเครื่องฉาย
อีกครั้ง  หากยังมีปัญหาเหมือนเดิม  ติดต่อเรา 093-8245820
หากไฟ LAMP และ Temp  กระพริบเป็นสีส้ม หรือแดง  แสดงว่าระบบควบคุมระบาย
ความร้อนของโปรเจคเตอร์มีปัญหา  เครื่องจะหยุดแสดงผล  และจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
- วิธีแก้ไขเบื้องต้น  ให้ปิดเครื่องรอจนเครื่องเย็น
ลองเปิดเครื่องฉายอีกครั้ง  หากยังมีปัญหาเหมือนเดิม ติดต่อเรา 093-8245820

ความคิดเห็น