การรับประกันสินค้าและบริการหลังซ่อม

การรับประกันสินค้า

1. สินค้าประเภทหลอดภาพโปรเจคเตอร์ Original  รับประกัน 6 เดือน

2. สินค้าประเภท DMD Chips รับประกัน 6 เดือน

3. สินค้าอื่นๆ ไม่มีการรับประกัน


การรับประกันการบริการซ่อมโปรเจคเตอร์

1. บริการเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ Original  รับประกัน 6 เดือน

2. บริการเปลี่ยน DMD Chips รับประกัน 6 เดือน

3. บริการซ่อมด้วยอาการอื่นๆ มีการรับประกันตามสภาพ หรือไม่มีประกัน

    (จะเราจะแจ้งลูกค้าก่อนมีการให้บริการทุกครั้ง)


เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันสินค้าและบริการ  ตามระยะเวลาการรับประกัน ที่กำหนด

2. ไม่รับประกันสินค้าและบริการ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

    - มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาตจาก Thailamppart Group

    - มีการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี 

    - เกิดอุบัติเหตุด้วยความประมาท ของผู้ใช้งาน เช่น การตกหล่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์

      ที่ไม่ถูกต้อง และอื่นๆ

    - การใช้งานและการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ มีการเปียกชื่น มีรอยสนิม

      มีรอยไหม้ มีการชำรุดเสียหากแตก หัก

    - หากสัญญลักษณ์การรับประกันฉีกขาด เสียหาย จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันที

ความคิดเห็น