อาการเสียของโปรเจคเตอร์ที่พบบ่อย

    ผู้ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์  หลายท่านอาจพบปัญหาต่างๆ จากการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ในหลายๆประเด็น  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องไม่ได้  ภาพไม่ออก  ภาพที่ออกไม่สมบูรณ์  สีของ

ภาพเพี้ยนจากปกติ  และอาการอื่นๆ

    โดยทาง Thailamppart Group  ได้รวบรวม  เหล่าๆปัญหาไว้  เพื่อเป็นประเด็นศึกษา ต่อไป

ความคิดเห็น